Набока Ольга Іванівна

 Naboka O.I.2 (1)       НАБОКА Ольга Іванівна (20.05.1966, м. Харків) — доктор біологічних наук (2009), професор (2015) кафедри біології Національного фармацевтичного університету.

 

Закінчила ХФІ (1990).

 

Працювала:

лаборант (1983–1988), старший лаборант (1988–1995), асистент (1995–1999), доцент (1999–2010), професор (2010–2012) кафедри біологічної хімії Національного фармацевтичного університету, завідувачка кафедри біології (2013-2014), професор кафедри біології (з 2015),  одночасно — декан медико-фармацевтичного факультету НФаУ (з 2004).

 

Напрями наукових досліджень:

вивчення механізму дії нових синтетичних та природних сполук, пошук серед них нових субстанцій та поглиблене вивчення механізмів їх дії; оцінка нешкідливості потенційних фармацевтичних препаратів.

 

Наукові здобутки:

автор і співавтор понад 200 наукових праць, у тому числі — 1 монографії, 7 навчально-методичних посібників, 1 авторського свідоцтва та 8 патентів. Під її керівництвом виконуються 3 кандидатські дисертації.

 

Основні праці:

Фармакологічна активність модифікованих ізофлавоноїдів і хромонів (канд. дис.). — М., 1997;

Аніліди хінолін-карбонових кислот — перспективний клас потенційних коректорів кислотно-лужної рівноваги і водно-електролітного обміну організму (докт. дис.). — К., 2009;

Фармацевтична освіта в Німеччині: монографія — Х., 2007 (співавт.);

Синтез и изучение закономерностей взаимосвязи «структура — биологическая активность» в ряду анилидов 1-гидрокси-3-оксо-5,6-дигидро-3Н-пирроло-3,2,1-хинолин-2-карбоновой кислоты // Химия гетероцикл. соединений. — 2007. — № 13 (співавт.);

4-Hydroxy-2-quinolones synthesis and study of structure-biologycal activity relationships in a series of 1-hydroxy-3-oxo-5,6-dihydro-3H-pyrrolo 3,2,1-quinoline-2-carboxylic acid anilides // Chemistry of Heterocyclic Compounds. — 2007. — № 12 (співавт.);

Іонорегулююча функція нирок за умов блокади дофамінових рецепторів та її зміни під впливом карборену // Запорож. мед. журн. — 2007. — № 6;

Гіпотензивна дія карборену в умовах індометацинової і вазоренальної гіпертензії // Мед. хімія. — 2007. — № 2;

Інфекційнозалежні порушення кислотно-лужного і газового стану крові в умовах артеріальної гіпертензії та перспективи їх корекції карбореном // Клін. фармація. — 2008. — № 4;

Механізми біохімічних порушень водно-електролітного обміну у спонтанно гіпертензивних щурів та перспектива їх корекції похідними хінолон-карбонової кислоти // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. — 2008. — № 814;

Визначення активності сукцинатдегідрогенази і Nа+/К+-АТФази у звивистих канальцях нефрону за умов уведення карборену // Мед. хімія. — 2009. — № 1 (співавт.);

Украинец И. В. Поиск новых диуретиков в ряду галогензамещенных анилидов 6-гидрокси-2-метил-4-оксо-1,2-дигидро-4Н-пирроло[3,2,1-ij]хинолин-5-карбоновой кислоты  / Украинец И. В., Голик Н. Ю., Шемчук А. Л., Набока О. И., Воронина Ю. В., Туров А. В.  // Химия гетероциклических соединений. – 2011 р. — №7;

4-Hidroxy-2-quinolones.197*. Thesearchfornoveldiureticsamongsthalo-substituted 6-hydroxy-2-methyl-4 oxo 1.2-dihydro-4H-pyrrolo-[3.2.1-ij] qualinoline-5-carboxylicacidanilides// ChemistryofHeterocyclicCompounds. – 2011, №7 (October);

Вороніна Ю.В., Набока О.І., Галузінська Л.В. Експериментальне визначення ефективної дози, гострої токсичності та загально токсичної дії хінокарбу // Український біофармацевтичний журнал. – 2012. – №5-6;

Вороніна Ю.В., Набока О.І. Морфологічне дослідження хінокарбу на розвіток гемодинамічного набряку легень щурів  // Український біофармацевтичний журнал. – 2013. – №1;

Naboka О. І. Antioxidantpropertiesofextractsofaerialpartof Bupleurumaureum, hill-growingsaltwortherb, Fumariaschleicheri and Cynarascolymus invitro and invivo / O. I. Naboka, SamerKhouari, A.V. GlushchenkoandV.A. Georgiyants // JournalofChemicalandPharmaceuticalResearch. – 2014. – Vol.6, Is.7;

Набока О. І. Морфологічне дослідження можливої гепатотоксичної дії Бі-толу та корегуючого впливу екстрактів ласкавця золотистого та кураю пагорбкового у порівнянні з силібором і кверцетином / О. І. Набока, С. З. Хуарі, О. Ю. Кошова, А. В. Глущенко // Український біофармацевтичний журнал. – 2014. – № 6 (35);

Набока О. І. Дослідження фармакодинаміки водного та спиртового екстрактів ласкавця золотистого / О. І. Набока, С. З. Хуарі, О. Ю. Кошова, А. В. Глущенко // Клінічна фармація. – 2014. – № 4 (18);

Набока О. І.  Гепатопротекторна дія екстракту ласкавцю золотистого за експериментального ураження печінки щурів тетрацикліном  / О. І. Набока, С. З. Хуарі, О. Ю. Кошова // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2015. – № 2 (43);

KhouariSamer. Morphological examination of possible pancreotoxic and immunomodulatory action of Co-trimoxazole and corrective action on these effects of extracts of Bupleurumaureum and Hill-growing Saltwort Herb in comparison with Siliborum and Quercetin  / KhouariSamer, A.V. Glushchenko, V. A. Georgiyants, Valyhura Iu.  andO. I. Naboka // JournalofChemicalandPharmaceuticalResearch. – 2015. – Vol.6, Is.7 (2).

Літ.: Історія національного фармацевтичного університету: люди, події, факти/ За заг. ред. В.П. Черних. — Х., 2005.

Print Friendly, PDF & Email