Стороженко Галина Валеріївна

Стороженко Галина Валеріївна народилася 4 квітня 1979 року. Асистент кафедри біології Національного фармацевтичного університету (з 2018 року).

Закінчила біологічний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (2001 рік).

Працювала: старший лаборант кафедри органічної хімії в Національному фармацевтичному університеті (НФаУ) (2001-2007); молодший науковий співробітник відділу фізіології онтогенезу НДІ біології ХНУ Каразіна, (2007-2009), аспірант НДІ біології ХНУ Каразіна, відділ фізіології онтогенезу, спеціальність № 03.00.13 – «фізіологія людини і тварин» (2009-2015), молодший науковий співробітник відділу фізіології онтогенезу НДІ біології ХНУ Каразіна, (2015-2018), асистент кафедри біології Національного фармацевтичного університету (з 2018 року). 

Напрями наукових досліджень: фізіологія людини і тварин, ліпідологія, геронтологія, клітинна біологія. 

Наукові здобутки: автор і співавтор біля 25 наукових робіт. 

Основні праці:

 1. Стороженко Г.В. Влияние флавоноида кверцетина на содержание фосфолипидов и кардиолипина в функционально различных тканях крыс // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку / Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції 12-14 квітня 2008 р. – Том 1. – Харків. – 2008. – С. 215-219.
 2. Стороженко Г.В., Бабенко Н.А. Влияние пальмитиновой кислоты на содержание кардиолипина и фосфатидной кислоты в изолированных гепатоцитах крыс // Вісн. Харк. нац. унів. Серія: біологія. – 2010. – Вип. 11, № 905. – С.32-36.
 3. Бабенко Н.А., Стороженко Г.В., Гарькавенко В.В. Роль N-ацетил-d-эритро-сфингозина в нарушении обмена липидов и жизнеспособности клеток печени // Журнал «Експериментальна і клінічна медицина» – №1(50), 2011 – С.27-32.
 4. Гарькавенко В.В., Стороженко Г.В., Краснікова О.М., Бабенко Н.О Корекція вікових порушень вмісту сфінголіпідів у тканинах щурів за допомогою інгібування кислої сфінгомієлінази // Фiзiологiчний журнал том 58, №1, 2012 С.56-60.
 5. Garkavenko V.V., Storozhenko G.V., Krasnikova O.N., Babenko N. A. Correction of age-related disorders of sphingolipid content in rat tissues by acid sphingomyelinase inhibition // International Journal of Physiology and Pathophysiology,3(3):281-286 (2012)
 6. Стороженко Г.В. Корекція індукованих етанолом порушень ліпідного профілю у тканинах щурів // Одеський медичний журнал, № 3 (143), 2014, С.30-34
 7. Стороженко Г.В., Харченко В.С. Влияние насыщенных жиров диеты на содержание липидов и регуляцию инсулином фосфолипазы Д в тканях крыс. Research ru 2014; 1:815.
 8. Babenko N. A., Garkavenko V. V., Storozhenko G. V., Timofiychuk O. A. Role of acid sphingomyelinase in the age-dependent dysregulation of sphingolipids turnover in the tissues of rats // Gen. Physiol. Biophys. 2016. Vol. 35. № 2. P. 195–205.
 9. Бабенко Н.О., Стороженко Г. В. Тривале обмеження калорійності харчового раціону попереджає вікові зміни вмісту біологічноактивних сфінго- та гліцероліпідів у тканинах щурів // Фізіол. журн., 2016, Т. 62, № 2. С. 103-109.
 10. Бабенко Н. А. Коррекция возрастного нарушения содержания кардиолипина в тканях крыс путем подавления активности нейтральной сфингомиелиназы / Н. А. Бабенко, Г. В. Стороженко // Проблемы старения и долголетия. – 2015. – Т. 24, № 3-4. – С. 257-265. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSD_2015_24_3-4_6.
 11. Бабенко Н.А., Стороженко Г.В. Роль церамида в снижении содержания кардиолипина в сердце старых крыс // Успехи геронтологии. – 2017. – Т. 30, № 1. – С. 43-48.

 

 

Print Friendly, PDF & Email