Питання до підсумкового модульного контролю

 1. Визначення біології як науки. Предмет, завдання , методи.
 2. Визначення поняття життя на сучасному рівні розвитку біологічної науки. Форми й основні властивості живого.
 3. Структурні рівні організації життя, їх значення для медицини.
 4. Клітина – елементарна структурно-функціональна одиниця живого. Про- та еукаріо­тичні клітини.
 5. Клітинна теорія, її сучасний стан і значення для медицини.
 6. Морфофізіологія клітини. Цитоплазма і органоїди.
 7. Клітинні мембрани. Хімічний склад. Просторова організація та значення.
 8. Поділ клітини. Поняття про мітотичну активність. Порушення мітозу. Мейоз.
 9. Гаметогенез: сперматогенез, овогенез. Статеві клітини людини.
 10. Запліднення. Особливості репродукції людини.
 11. Онтогенез, його періодизація.
 12. Ембріональний розвиток, його етапи. Провізорні органи.
 13. Старіння як етап онтогенезу. Теорії старіння. Поняття про геронтологію та геріатрію.
 14. Предмет і завдання генетики людини та медичної генетики.
 15. Генотип, фенотип.
 16. Закономірності успадкування при моногібридному схрещуванні. Перший і другий закони Г. Менделя. Менделюючі ознаки. Моногенні хвороби.
 17. Закономірності успадкування при ди- та полігібридному схрещуванні. Третій закон Г. Мен­деля.
 18. Множинні алелі. Успадкування груп крові людини за антигенною системою АВ0 та резус-фактора. Значення для медицини.
 19. Взаємодія алельних генів: повне домінування, неповне домінування, наддомінування, ко­домінування.
 20. Генетика статі. Хромосомні захворювання, що зумовлені зміною кількості статевих хромосом.
 21. Успадкування ознак, зчеплених зі статтю.
 22. Мінливість, її форми, значення в онтогенезі й еволюції.
 23. Модифікаційна мінливість, її характеристика. Норма реакції. Фенокопії.
 24. Генотипова мінливість, її форми. Комбінативна мінливість, механізми її виникнення та значення.
 25. Мутаційна мінливість та її фенотипові прояви. Класифікація мутацій за генотипом. Спнтанні й індуковані мутації.
 26. Генні мутації, механізми виникнення. Поняття про моногенні та полігенні хвороби.
 27. Хромосомні аберації. Механізми виникнення та приклади захворювань, що є їх нас­лід­ком.
 28. Механізми геномних мутацій (поліплоїдії, гаплоїдії, полісомії, моносомії).
 29. Мутації в статевих і соматичних клітинах, їхнє значення. Мозаїцизм.
 30. Мутагенні фактори, їхні види. Мутагенез. Генетичний моніторинг.
 31. Хвороби зі спадковою схильністю. Поняття про мультифакторіальні захворювання.
 32. Методи вивчення спадковості людини. Людина як специфічний об’єкт генетичного ана­лізу.
 33. Генеалогічний і близнюковий методи вивчення спадковості людини.
 34. Біохімічний метод вивчення спадкових хвороб. Скринінг-програми.
 35. Цитогенетичний метод вивчення спадковості людини.
 36. Пренатальна діагностика спадкових хвороб.
 37. Медико-генетичні аспекти сім’ї. Медико-генетичне консультування.
 38. Паразитизм. Принципи взаємодії паразита та хазяїна на рівні особин. Шляхи морфо­фізі­ологічної адаптації паразитів.
 39. Принципи класифікації паразитів та хазяїв.
 40. Основи профілактики паразитарних захворювань. Методи профілактики: біологічні, еко­ло­гічні, громадські тощо.
 41. Лямблія. Морфологія, шляхи зараження, методи лабораторної діагностики, профілак­ти­ка.
 42. Трихомонади. Систематичне положення, морфологія, цикл розвитку, шляхи зараження, обґрунтування методів лабораторної діагностики.
 43. Дизентерійна амеба. Систематичне положення, морфологія, цикл розвитку, обґрун­туван­ня методів лабораторної діагностики, профілактика.
 44. Малярійний плазмодій. Систематичне положення, цикл розвитку, боротьба з маля­рією, задачі протималярійної служби на сучасному етапі. Види малярійних плазмодіїв.
 45. Токсоплазма. Систематичне положення, морфологія, цикл розвитку, шляхи заражен­ня, обґрунтування методів лабораторної діагностики.
 46. Печінковий сисун. Систематичне положення, морфологія, цикл розвитку, шляхи заражен­ня, обґрунтування методів лабораторної діагностики, профілактика.
 47. Котячий (сибірський) сисун. Систематичне положення, морфологія, цикл розвитку, шляхи зараження, обґрунтування методів лабораторної діагностики та профілактика, осередки опісторхозу.
 48. Свинячий (озброєний) ціп’як. Систематичне положення, морфологія, цикл розвитку, шля­­­хи зараження, обґрунтування методів лабораторної діагностики та профілактика те­ніо­зу.
 49. Бичачий (неозброєний) ціп’як. Систематичне положення, морфологія, цикл розвитку, шля­хи зараження, обґрунтування методів лабораторної діагностики та профілактика теніаринхозу.
 50. Аскарида людська. Систематичне положення, морфологія, цикл розвитку, шляхи зараження, основні методи лабораторної діагностики, профілактика. Личинки аска­ридат тва­­рин як збудники захворювань (синдром larva migrans).
 51. Гострик. Систематичне положення, морфологія, цикл розвитку, шляхи зара­ження, обґрун­тування методів лабораторної діагностики, профілактика.
 52. Кліщі – збудники захворювань людини та переносники збудників захворювань людини.
 53. Воші. Види, особливості будови та розвитку, медичне значення.
Print Friendly, PDF & Email